Zorg voor leerlingen

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In eerste instantie pakt een leerkracht dat zelf op en hoeven geen extra stappen te worden genomen. Maar soms zijn kinderen gebaat bij aanvullende ondersteuning. Deze leerlingen worden met de teamcoördinator en interne begeleider besproken. U wordt hiervan als ouder op de hoogte gesteld.

Intern Begeleider

Op onze school is Anne-Marie Kuijpers de Intern Begeleider (IB-er) voor de bovenbouw en Yvonne Hendriks voor de onderbouw. Zij zorgen dat de uitvoering en de inzet van die extra ondersteuning goed gebeurt. Ze begeleiden de leerkrachten hierbij en coördineren de zorgprocedure. Hebt u specifieke vragen over de ondersteuning voor uw kind, neem dan contact op met Anne-Marie of Yvonne.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014  hebben alle scholen een zorgplicht (Passend Onderwijs)

Dit houdt in dat de school verplichtingen heeft aan ouders van (nieuwe) leerlingen. Soms kan een school niet het onderwijs bieden dat past bij uw kind. Het bestuur van de school zoekt dan samen met u een andere school in de regio. Dat kan op een andere (reguliere) school zijn, in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Voor de leerlingen die nu recht hebben op leerlinggebonden financiering (zogenaamde rugzakleerlingen) moet straks in het samenwerkingsverband worden afgesproken hoe de ondersteuning eruit komt te zien. Zo krijgt elk kind een passende onderwijsplek.

Dyslexie

Leerlingen met hardnekkige lees- en spellingproblemen komen in aanmerking voor een diagnose en behandeling van dyslexie. Deze wordt onder bepaalde voorwaarden door de zorgverzekeraar vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of Anne-Marie Kuijpers, de Intern Begeleider.

Op school zijn er afspraken gemaakt hoe deze leerlingen getoetst worden en welke extra hulpmiddelen er ingezet kunnen worden. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de Intern Begeleider.

Het Taalatelier

Ongeveer 20 kinderen met een taalachterstand uit de groepen 4, 5 en 6 krijgen per jaar 80 uur extra onderwijs. Het doel hiervan is de uitbreiding van de woordenschat welke aansluit op de actuele lesstof, positieve taalbeleving en open staan voor de talige wereld om hen heen. Taal is overal.

De lessen starten met een woordenschataanbod door Angelique van Dongen, leerkracht van Kbs St. Joseph. Daarna wordt de les verzorgd door een gastdocent van de Nieuwe Veste vanuit een kunstdiscipline. Zoals muziek, drama, dans, beeldend, grafisch of media. Kinderen maken kennis met deze verschillende kunstdisciplines en ontdekken hun eigen talenten. Dit in nauwe samenwerking met ouders waarvan we verwachten dat zij thuis de woordjes oefenen met hun kind.

Theaterlezen

Vanuit de subsidiegelden van de gemeente is op onze school het project Theaterlezen gestart. Theater-lezen dient meerdere doelen:

  • Herhaald lezen verbetert het technisch lezen.
  • Kinderen zijn gemotiveerd om herhaald te lezen omdat het functioneel is. Het herhalen is nodig voor het spelen van de rol in het toneel. En mogelijk  in een latere fase voor het opvoeren van het toneelstuk.
  • Kinderen lezen samen en leren daardoor van elkaar en met elkaar.
  • Er wordt veel aandacht besteed aan het belang van de intonatie en interpunctie in de teksten dit bevordert het begrip van woorden en van de tekst.
  • Kinderen vinden het leuk! Dit geeft een positieve taalbeleving bovendien verbreedt het de horizon van de kinderen op cultureel vlak: toneel.
  • Het is spelen met je stem, met lezen, met woorden en teksten.  Kortom taal beleven!

Eureka! –verrijkingsklassen

In sommige gevallen is een kind gebaat bij deelname aan Eureka!, het boven schoolse project voor hoogbegaafde kinderen. Op de website eureka.inos.nl leest u alles over (hoog)begaafdheid en wat Eureka! doet. Mocht u meer willen weten over Eureka! of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Intern Begeleider van onze school.

Playing for Success

Playing for Success is een initiatief waarmee leerlingen van 9 tot 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen en ICT verbeteren. Het gaat om onderpresterende kinderen: ‘gewone’ leerlingen die minder presteren dan ze kunnen en soms achterblijven op het gemiddelde niveau. Playing for Success draagt structureel bij aan het opheffen van deze leerachterstanden. Daarnaast levert Playing for Success een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen én aan een positiever zelfbeeld. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor Playing for Success, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of met de Intern Begeleider van school. Meer informatie en voorwaarden voor deelname vindt u op de website van Playing for Success.

Externe Ondersteuning

Kbs De Spoorzoeker krijgt steeds vaker een verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om extra ondersteuning voor hun kind te organiseren. Daarbij schakelen zij soms op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp in.

In de wet is vastgelegd dat het onderwijs tijdens de onderwijstijd door de eigen school moet worden gegeven. Alleen als er sprake is van een medische indicatie of als kan worden aangetoond dat extra hulp een onmisbare schakel is in het hulpverleningsproces, mogen kinderen soms -bij uitzondering- gebruik maken van ondersteuning door externe hulpverleners (waaronder Remedial Teaching). De directeur van de school beoordeelt dit. Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim dat hierdoor ontstaat.

U kunt het Beleidsstuk externe hulpverlening tijdens schooltijd nalezen, door op de link te klikken.