Zorg voor leerlingen

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In eerste instantie pakt een leerkracht dat zelf op en hoeven geen extra stappen te worden genomen. Maar soms zijn kinderen gebaat bij aanvullende ondersteuning. Deze leerlingen worden met de interne begeleider besproken. U wordt hiervan als ouder op de hoogte gesteld.

Intern Begeleider

Op onze school is Anne van Rooijen de Intern Begeleider (IB-er) voor de onderbouw en Marjolein Hoogesteger voor de bovenbouw. Zij zorgen dat de uitvoering en de inzet van die extra ondersteuning goed gebeurt. Ze begeleiden de leerkrachten hierbij en coördineren de zorgprocedure. Hebt u specifieke vragen over de ondersteuning voor uw kind, neem dan contact op met Anne of Marjolein.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014  hebben alle scholen een zorgplicht (Passend Onderwijs)

Dit houdt in dat de school verplichtingen heeft aan ouders van (nieuwe) leerlingen. Soms kan een school niet het onderwijs bieden dat past bij uw kind. Het bestuur van de school zoekt dan samen met u een andere school in de regio. Dat kan op een andere (reguliere) school zijn, in het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan in overleg met ouders, twee externe deskundigen (orthopedagoog en een ambulante begeleider SO3 of 4) en de interne begeleider een arrangement bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd. In het groeidocument wordt beschreven welke doelen we willen bereiken en hoe de begeleiding er uit gaat zien.

Dyslexie

Leerlingen met hardnekkige lees- en spellingproblemen komen in aanmerking voor een diagnose en behandeling van dyslexie. Deze wordt onder bepaalde voorwaarden door de zorgverzekeraar vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of Anne van Rooijen, de Intern Begeleider.

Op school zijn er afspraken gemaakt hoe deze leerlingen getoetst worden en welke extra hulpmiddelen er ingezet kunnen worden. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de Intern Begeleider.

Taalondersteuning

Ongeveer 20 kinderen met een taalachterstand uit de groepen 4, 5 en 6 krijgen per jaar 80 uur extra onderwijs. Het doel hiervan is de uitbreiding van de woordenschat en een positieve taalbeleving. Deze leerlingen bieden we ook extra leesonderwijs aan in de vorm van theaterlezen.

Voor leerlingen met Nederlands als tweede taal die nog geen twee jaar in Nederland zijn, bieden we extra ondersteuning in kleine groepjes.

Trajectklas

Het beleid van INOS is erop gericht leerlingen uit de doelgroep, de meer- en hoogbegaafden, met een zorgvraag uit te dagen in een ‘plusvoorziening’, op Kbs De Spoorzoeker ‘de trajectklas’. Er worden door de werkgroep van INOS richtlijnen opgesteld waar deze ‘plusvoorziening’ aan moet voldoen. Op onze school zal in maart/april een audit plaatsvinden om te kijken of we aan de richtlijnen voldoen en/of waar we nog kunnen verbeteren. Mocht de zorgvraag de mogelijkheden van de plusvoorziening overstijgen dan wordt er in samenspraak met de IB-er een individueel zorgplan opgesteld.

Leerkrachten zullen INOS-breed worden geschoold op het gebied van executieve functies. De executieve functies zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om taken uit te voeren, enerzijds om een doel te bereiken, anderzijds om gedrag aan te sturen. Denk aan: leren plannen, organiseren, timemanagement, maar ook het reguleren van emoties, het starten met een taak, doorzetten.

Bij meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt in eerste instantie het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de leerling (compacten & verrijken) in de groep. We passen de hoeveelheid verwerkingsstof aan en verrijken binnen de vakken, daarnaast werken we onder andere met ‘klaar-opdrachten’. Deze opdrachten zijn veelzijdig en dagen de leerlingen op een andere manier uit. Binnen VierKeerWijzer kunnen leerlingen de opdrachten verwerken op hun eigen niveau.

Daarnaast bieden we als school voor meer- en hoogbegaafden leerlingen met een specifieke hulpvraag de trajectklas. In deze trajectklas wordt specifiek gewerkt aan de executieve functies en kunnen leerlingen de ervaring opdoen om met gelijkgestemde samen te werken. Voor de trajectklas maken we als school steeds keuzes welke leerlingen deze extra zorg in de komende periode gaan ontvangen.

Playing for Success

Playing for Success is een initiatief waarmee leerlingen van 9 tot 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen en ICT verbeteren. Het is bedoeld voor alle leerlingen die een boost kunnen gebruiken. Playing for Success werkt aan de leerontwikkeling van ieder kind. Daarnaast levert Playing for Success een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen én aan een positiever zelfbeeld. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor Playing for Success, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of met de Intern Begeleider van school. Meer informatie en voorwaarden voor deelname vindt u op de website van Playing for Success.

Gedragsondersteuning

Op Kbs De Spoorzoeker is ook een gedragsspecialist, Mirjam Masereeuw, werkzaam. Zij heeft een dagdeel tot haar beschikking voor het begeleiden van leerlingen met een hulpvraag op het gebied van gedrag. Leerlingen kunnen hiervoor door de leerkracht in overleg met de IB-er worden aangemeld.

Externe Ondersteuning

Kbs De Spoorzoeker krijgt steeds vaker een verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om extra ondersteuning voor hun kind te organiseren. Daarbij schakelen zij soms op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp in.

In de wet is vastgelegd dat het onderwijs tijdens de onderwijstijd door de eigen school moet worden gegeven. Alleen als er sprake is van een medische indicatie of als kan worden aangetoond dat extra hulp een onmisbare schakel is in het hulpverleningsproces, mogen kinderen soms -bij uitzondering- gebruik maken van ondersteuning door externe hulpverleners (waaronder Remedial Teaching). De directeur van de school beoordeelt dit. Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim dat hierdoor ontstaat.

U kunt het Beleidsstuk externe hulpverlening tijdens schooltijd nalezen, door op de link te klikken.