Rapportage

Groepen 1/2

De ouders van de kinderen uit de groepen 1- 2 krijgen twee keer per jaar een uitnodiging voor een 10 minutengesprek om de vorderingen van hun zoon/ dochter te bespreken. Dit doet de school aan de hand van het observatiesysteem KIJK!. KIJK! is een observatie instrument voor het volgen van de ontwikkeling van het jonge kind. Wanneer een kleuter zes weken op school is, maakt de leerkracht een afspraak met de ouders om aan de hand van een korte observatielijst, het CB-4-formulier, te bespreken hoe het gaat in de klas en thuis. Ouders van kinderen die naar groep 3 gaan krijgen in juni een uitnodiging voor een gesprek, als afronding van de kleuterperiode.

Groepen 3

In het begin van het schooljaar vinden er kennismakingsgesprekken plaats met ouders.
In de groepen 3 vullen we de KIJK! registratie in. In november vindt er een eerste oudergesprek plaats waarin het sociaal-emotionele KIJK! onderdeel besproken wordt.
De ouders van de groepen 3 krijgen in januari en juni een uitnodiging voor een volledig KIJK! gesprek. Er is tussentijds altijd mogelijkheid tot een gesprek. Hiervoor kunnen ouders zelf de leerkracht benaderen of andersom.

Ieder kind bouwt in zijn schoolloopbaan een digitaal rapport op middels MijnRapportfolio. In dit rapportfolio zijn resultaten zichtbaar en wordt met name de ontwikkeling van het kind vastgelegd. De inbreng van het kind wordt vergroot naarmate ze ouder worden.

Groepen 4 t/m 8

In het begin van het schooljaar vinden er kennismakingsgesprekken plaats met ouders. Vanaf groep 5 zal ook het kind hierbij aanwezig zijn. Gedurende het hele schooljaar is het digitale rapportfolio in te zien en twee keer per jaar is er een moment waarop leerkrachten een rapport met resultaten vanuit het leerlingvolgsysteem Parnassys toevoegen. Tevens een PDF bestand van CITO gegevens en aangevuld met observaties. Aansluitend is er een oudergesprek. Deze mondelinge toelichting maakt de rapportage compleet.

Naast het kennismakingsgesprek zijn er oudercontactmomenten naar aanleiding van het ingevulde rapport (al dan niet facultatief). Deze staan op de jaarkalender ingepland.

Er is tussentijds altijd ruimte om een afspraak te maken voor een gesprek. U kunt tussentijds de resultaten van uw kind volgen door in te loggen op het Ouderportaal van Parnassys. Zo bent u steeds op de hoogte van de toetsen die het kind maakt. In MijnRaportfolio volgt u de talenten van uw kind. De begeleiding van de kinderen zien we als een zaak van ouders en school.

Specifieke groep 8 informatie

Voor groep 8 geldt dat in de eerste maand van het nieuwe schooljaar een gesprek met ouders en kind plaatsvindt. Tijdens dat gesprek wordt besproken waar accenten worden gelegd tijdens het laatste schooljaar. Er is een indicatie op welk niveau het kind mogelijk kan uitstromen. In november krijgen de leerlingen het eerste rapport en zal een facultatief oudercontactmoment gehouden worden. In februari/maart krijgen de ouders en kinderen het definitieve uitstroom advies tijdens een gesprek. Aan dit advies liggen niet alleen prestaties ten grondslag maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motivatie, inzet, doorzettingsvermogen en interesses van de leerling.

De ouders bepalen daarna samen met het kind bij welke school zij hun kind gaan aanmelden.

Wanneer kinderen naar een andere school gaan, verstrekken we aan de ontvangende school een onderwijskundig rapport. Dit geeft beknopt weer hoe de ontwikkeling van uw kind op onze school is verlopen.

Leerlingvolgsysteem

Kbs De Spoorzoeker volgt de leerlingen systematisch op zowel kennis, als sociaal-emotioneel gebied. Zo ontstaat een goed beeld hoe het met uw kind gaat en kunnen er waar nodig gerichte stappen worden gezet. De directe terugkoppeling van de leerkracht van het kind is daarbij de belangrijkste vorm van evaluatie.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het digitale programma Kanvas volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling en maakt inzichtelijk of kinderen ondersteuning nodig hebben. Het geeft de leerkracht inzicht in het groepsklimaat.

Cito-toetsen

De Cito-toetsen geven informatie per (jaar)groep en per vakgebied, maar ook over onze school in vergelijking met andere scholen of jaren. Zo wordt onderwijs doelgericht onderhouden en verbeterd.

Diagnostische toets

Soms wordt een diagnostische toets afgenomen, om beter te achterhalen waarom de leerling op sommige vlakken niet goed presteert. Met deze informatie wordt het kind gericht geholpen.

Onderwijscontinuüm

De leerkracht werkt met groepsplannen, volgens het onderwijscontinuüm. Dit is een denk- en werkwijze voor passend onderwijs, waarbij de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staan. Het verschil met gangbare plannen is, dat de groepsplannen op elkaar aansluiten én dat alle leerlingen er een plek in hebben. Als het echt niet anders kan, wordt een individueel plan opgesteld, dat als toevoeging aan het groepsplan wordt toegevoegd.