Rapportage

Groepen 1/2

De ouders van de kinderen uit de groepen 1- 2 krijgen twee keer per jaar een uitnodiging voor een 10 minutengesprek om de vorderingen van hun zoon/ dochter te bespreken. Dit doet de school aan de hand van het observatiesysteem KIJK!. KIJK! is een observatie instrument voor het volgen van de ontwikkeling in de kleutergroepen. Wanneer een kleuter zes weken op school is, maakt de leerkracht een afspraak met de ouders om aan de hand van een korte observatielijst, het CB-4-formulier, te bespreken hoe het gaat in de klas en thuis. Ouders van kinderen die naar groep 3 gaan krijgen in juni een uitnodiging voor een gesprek, als afronding van de kleuterperiode.

Groepen 3 t/m 8

Op twee momenten verdeeld over het schooljaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een schriftelijk rapport: in januari/februari en juni/juli. Alle ouders worden uitgenodigd voor een gesprek over het rapport, de oudercontactmomenten. Deze staan op de kalender ingepland.

De leerkrachten halen voor hun rapportage de resultaten rechtstreeks uit het leerlingvolgsysteem ParnasSys en rapporteren deze gegevens, aangevuld met hun observaties, aan de ouders. Aansluitend is er een gesprek met de ouders. Deze mondelinge toelichting maakt de rapportage compleet. Ieder kind krijgt vooraf aan de gesprekken een rapportmap mee naar huis. Deze blijft eigendom van de school. Na 8 jaar basisonderwijs op Kbs De Spoorzoeker krijgt de leerling de map mee en heeft het een uniek document om te bewaren. (Toelichting Digitaal Rapport)

Er is tussentijds altijd ruimte om een afspraak te maken voor een gesprek. U kunt tussentijds de resultaten van uw kind volgen door in te loggen op het Ouderportaal van Parnassys. Zo bent u steeds op de hoogte van de toetsen die het kind maakt. De begeleiding van de kinderen zien we als een zaak van ouders en school. De kinderen vanaf groep 3 worden door de leerkracht in een 1 op 1 gesprek op de hoogte gebracht over de inhoud van het rapport. Daarna krijgt de leerling het rapport mee naar huis waar u als ouder het kunt inzien.

Specifieke groep 8 informatie

Voor groep 8 geldt dat in de eerste maand van het nieuwe schooljaar een gesprek met ouders plaatsvindt. Tijdens dat gesprek wordt op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem besproken waar accenten worden gelegd tijdens het laatste schooljaar. Er is een indicatie op welk niveau het kind mogelijk kan uitstromen. In november krijgen de leerlingen het eerste rapport en zal een oudercontactmoment gehouden worden. Het tweede rapport komt voor deze leerlingen te vervallen. In februari/maart bespreekt de leerkracht samen met het kind en de ouders wat de mogelijkheden voor het kind zijn. De school brengt een advies uit voor het niveau en voor plaatsing. Een kind kan bijv. niveau-advies: mavo hebben en plaatsingsadvies: mavo/havo. Aan dit advies liggen niet alleen prestaties ten grondslag maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motivatie, inzet, doorzettingsvermogen en interesses van de leerling.

De ouders bepalen daarna bij welke school zij hun kind gaan aanmelden.

Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen hun laatste rapport mee. Dit rapport beslaat de 2e en 3e rapportperiode van resp. dec t/m eind schooljaar. Mocht er tussentijds behoefte zijn aan een gesprek dan kunt u altijd met de groepsleerkracht een afspraak maken. Mocht er van onze kant behoefte zijn aan een extra gesprek, dan nemen wij uiteraard ook contact met u op. Wanneer kinderen naar een andere school gaan, verstrekken we aan de ontvangende school een onderwijskundig rapport. Dit geeft beknopt weer hoe de ontwikkeling van uw kind op onze school is verlopen.

Leerlingvolgsysteem

Kbs De Spoorzoeker volgt de leerlingen systematisch op zowel kennis, als sociaal-emotioneel gebied. Zo ontstaat een goed beeld hoe het met uw kind gaat en kunnen er waar nodig gerichte stappen worden gezet. De directe terugkoppeling van de leerkracht van het kind is daarbij de belangrijkste vorm van evaluatie.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het digitale programma Kanvas volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling en maakt inzichtelijk of kinderen ondersteuning nodig hebben. Het geeft de leerkracht inzicht in het groepsklimaat.

Cito-toetsen

De Cito-toetsen geven informatie per (jaar)groep en per vakgebied, maar ook over onze school in vergelijking met andere scholen of jaren. Zo wordt onderwijs doelgericht onderhouden en verbeterd.

Diagnostische toets

Soms wordt een diagnostische toets afgenomen, om beter te achterhalen waarom de leerling op sommige vlakken niet goed presteert. Met deze informatie wordt het kind gericht geholpen.

Onderwijscontinuüm

De leerkracht werkt met groepsplannen, volgens het onderwijscontinuüm. Dit is een denk- en werkwijze voor passend onderwijs, waarbij de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staan. Het verschil met gangbare plannen is, dat de groepsplannen op elkaar aansluiten én dat alle leerlingen er een plek in hebben. Als het echt niet anders kan, wordt een individueel plan opgesteld, dat als toevoeging aan het groepsplan wordt toegevoegd.