Onderwijs: onze werkwijze?

Op Kbs De Spoorzoeker werken we voor de basisvakken taal, lezen, rekenen en spelling met moderne methodes die we ondersteunen door gebruik te maken van Snappet. Iedere leerling vanaf groep 4 heeft de beschikking over een eigen tablet, waarop de opdrachten voor de basisvakken worden gemaakt.

Met het oog op de toekomst zijn vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en digitale geletterdheid van groot belang om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de snel veranderende maatschappij. Voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur werken we thematisch met het VierKeerWijzer model.

Ieder schooljaar is er een week waarin we schoolbreed onderzoekend leren centraal stellen. Leerlingen gaan vanuit een thema aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Hiervoor gebruiken we de onderzoekscirkel. In kleine deelstappen gaan ze hun eigen onderzoek uitvoeren.

 

Leerlingen ontwikkelen onderzoeksvaardigheden, zoals goed waarnemen, vragen stellen, experimenten opzetten en uitvoeren, voorspellingen doen, problemen verkennen en oplossingen bedenken.

Groepen 1/2

Er wordt in de groepen 1-2 vanuit de ontwikkelingsgerichte visie gewerkt. De kleuters zitten in heterogene groepen. Dat betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar met elkaar spelen en leren. In een natuurlijk proces geven oudste en jongste kleuters kennis en vaardigheden aan elkaar door. Tijdens de inloop kiezen de kleuters een activiteit. Er is ieder dagdeel een kring waar “samen beleven, samen zijn” belangrijk is. Ook wordt gewerkt met een kleine kring, waarin specifieke leerstof of onderwerpen worden behandeld. Kinderen kiezen vaak zelf of ze alleen, in tweetallen of in groepjes willen ‘werken en spelen’. Ze krijgen ook, op uitnodiging van de leerkracht, activiteiten aangeboden. In de lokalen zijn werkplekken, waar mogelijkheid is tot samenwerken en samenspelen. Aan de hand van de dagritmekaarten herkennen ze de structuur van de week en het programma van de dag.

Kleuters kiezen dagelijks zélf waar ze mee willen spelen/werken. Dit verhoogt de betrokkenheid. We laten kinderen leren van de leerkracht, van elkaar, het materiaal en de omgeving. We zorgen dat het materiaal gevarieerd is en dat de omgeving hen uitdaagt.

Als voorbereiding op groep 3 wordt gewerkt met een ‘werkboekje’, zodat de kinderen met alle ontwikkelingsmaterialen kennis hebben gemaakt.

In de kleutergroepen worden de leerinhouden vanuit thema’s aangeboden. Deze thema’s dragen bij aan een brede ontwikkeling. De materialen die in de groepen aanwezig zijn, zijn gevarieerd, om zowel de motorische, cognitieve, beeldende, emotionele en sociale ontwikkeling te bevorderen. Er wordt gewerkt in hoeken waarin regelmatig inhoud en materiaal aangepast wordt aan de belangstelling van de kinderen. Naast het klaslokaal beschikken de groepen 1/2 over een leerplein, waarvan zij gezamenlijk gebruik maken. De inrichting hiervan wisselt en sluit aan bij het thema van dat moment. Tevens ontmoeten zij hier leeftijdsgenoten uit andere klassen. Er is een programma voor een doorgaande lijn naar groep 3.

Groepen 3

Op De Spoorzoeker hebben we samen goed gekeken naar de overgang van de groepen 1/2 naar groep 3. Om deze overgang te versoepelen hebben we hard gewerkt om het aansluitende onderwijs vanuit de groepen 1/2 door te ontwikkelen voor groep 3.

Het leesonderwijs start voor alle leerlingen bij aanvang in groep 3. Dit doen we met behulp van de methode LetterKlankStad. Er wordt in de overdracht met groep 2 al goed gekeken naar wat de leerlingen nodig hebben in het aanbod. Er zullen leerlingen zijn die begin groep 3 al een AVI niveau hebben hoger dan groep 3, deze leerlingen krijgen dan verrijkend aanbod zodat zij niet alles volgens de methode hoeven te volgen. Er zullen ook leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben. Gaande het schooljaar wordt er steeds opnieuw bekeken welke leerlingen dat zijn en hoe hier in en/of buiten te klas extra aandacht naar uit kan gaan.

Het rekenonderwijs in groep 3 wordt aangeboden met behulp van de methode Wereld in Getallen 5. Ook hierin zitten verschillende differentiatiemogelijkheden.

Naast taal en rekenen wordt er in blokken van zes weken gewerkt aan een bepaald thema zoals; beroepen, piraten etc.

Groepen 4 t/m 8

De groepen 4 t/m 8 krijgen in hun eigen lokaal op groepsniveau interactieve instructie. Deze instructie wordt aangepast per niveaugroep. Er is een verkorte, basis- en verlengde instructie. Vervolgens wordt de nieuwe leerstof geoefend. De groepen 4 t/m 8 werken met een Snappet tablet (groep 4 alleen voor bepaalde taal- en spellingoefeningen). Snappet is een onafhankelijke organisatie, die eigen les- en leermateriaal maakt. De oefeningen van Snappet sluiten echter gewoon aan op de reeds aanwezige methodes op Kbs De Spoorzoeker. Zo kan een leerkracht gewoon blijven werken met de methodehandleiding en de digibord software. Wanneer een leerling een antwoord geeft op een opdracht, krijgt deze direct feedback. Het betekent ook dat de leerkracht de gemaakte opdrachten niet hoeft na te kijken, dat heeft de software al gedaan. De leerkracht kan live met de groep meekijken hoe de verwerkingsopdrachten worden gemaakt en direct ingrijpen wanneer dit nodig is.

De zaakvakken worden middels het organisatiemodel van VierKeerWijzer aangeboden. Bij dit model wordt uit gegaan van de meervoudige intelligentie bij kinderen. De kinderen leren zelfstandig vanuit hun eigen interesses en kwaliteiten te denken en werken. De leerkracht is de coach die de kinderen sturing geeft middels procesgerichte vragen.