Onderwijs: onze werkwijze?

Op Kbs De Spoorzoeker werken we voor de basisvakken taal, lezen, rekenen en spelling met moderne methodes die we ondersteunen door gebruik te maken van Snappet. Iedere leerling vanaf groep 4 heeft de beschikking over een eigen tablet, waarop de opdrachten voor de basisvakken worden gemaakt.

Met het oog op de toekomst zijn vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en digitale geletterdheid van groot belang om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de snel veranderende maatschappij. Voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur werken we thematisch met het VierKeerWijzer model.

Groepen 1/2

Er wordt in de groepen 1-2 vanuit de ontwikkelingsgerichte visie gewerkt. De kleuters zitten in heterogene groepen. Dat betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar met elkaar spelen en leren. In een natuurlijk proces geven oudste en jongste kleuters kennis en vaardigheden aan elkaar door. Tijdens de inloop kiezen de kleuters een activiteit. Er is ieder dagdeel een kring waar “samen beleven, samen zijn” belangrijk is. Ook wordt gewerkt met een kleine kring, waarin specifieke leerstof of onderwerpen worden behandeld. Kinderen kiezen vaak zelf of ze alleen, in tweetallen of in groepjes willen ‘werken en spelen’. Ze krijgen ook op uitnodiging van de leerkracht activiteiten aangeboden. In de lokalen zijn werkplekken, waar de mogelijkheid is tot samenwerken en samenspelen. Aan de hand van de dagritmekaarten herkennen ze de structuur van de week en het programma van de dag.

Kleuters kiezen dagelijks zélf waar ze mee willen spelen/werken. Dit verhoogt de betrokkenheid. We laten kinderen leren van de leerkracht, van elkaar, het materiaal en de omgeving. We zorgen dat het materiaal gevarieerd is en dat de omgeving hen uitdaagt.

Als voorbereiding op groep 3 wordt gewerkt met een ‘werkboekje’ zodat de kinderen met alle ontwikkelingsmaterialen kennis hebben gemaakt.

In de kleutergroepen worden de leerinhouden vanuit thema’s aangeboden. Deze thema’s dragen bij aan een brede ontwikkeling. De materialen die in de groepen aanwezig zijn, zijn gevarieerd, om zowel de motorische, cognitieve, beeldende, emotionele en sociale ontwikkeling te bevorderen. Er wordt gewerkt in hoeken waarin regelmatig inhoud en materiaal aangepast wordt aan de belangstelling van de kinderen. Naast het klaslokaal beschikken de groepen 1/2 over een leerplein waarvan zij gezamenlijk gebruik maken. De inrichting hiervan wisselt en sluit aan bij het thema van dat moment. Tevens ontmoeten zij hier leeftijdsgenoten uit andere klassen. Er is een programma voor een doorgaande lijn naar groep 3.

Groepen 3/4

Op de Spoorzoeker is het rooster van de groepen 3 en 4 opgebouwd uit  instructietijden en leerpleintijden. Instructie vindt plaats in het eigen klaslokaal. De verwerking ervan vindt plaats in de lokalen en op het leerplein (leerpleintijd) Het leerplein is afwisselend beschikbaar voor de groepen 3 of 4.

De kinderen van de groepen 3 hebben in het leerplein twee planborden: één met alle taal- en leesactiviteiten die aansluiten bij de methode Veilig Leren Lezen, één met alle rekenactiviteiten. Op deze planborden zijn de naamkaartjes van alle leerlingen van de groepen 3. De leerpleintijd wordt of aan rekenen of aan taal besteed. De leerlingen kiezen zelf op het planbord hun activiteit. Alle activiteiten op het planbord sluiten aan bij de thema’s en de doelen waaraan tijdens de instructie aandacht is besteed. Veel van de werkjes zijn speel-leeractiviteiten. Vaardigheden als zelfstandig werken en samenwerken worden op deze manier gestimuleerd.

In de groepen 4 werken de kinderen met een weektaak waarop alle taken per week genoteerd staan. Op deze kaart staan ook extra taken en verdiepingsstof. De instructie vindt plaats in het eigen lokaal.  De verwerking van de aangeboden leerstof vindt niet per se plaats na het aanbieden ervan. Na de instructieblokken kiezen de kinderen zelf aan welke taak zij gaan werken. Ook kiezen zij met wie ze dat gaan doen. De kinderen mogen werken in de klaslokalen, op het leerplein of in de tussenruimte  Eén van de leerkrachten biedt tijdens het zelfstandig werken aan de weektaak  afwisselend hulp aan individuele leerlingen of aan kleine groepjes leerlingen, de andere leerkracht begeleidt alle andere leerlingen.  Na het zelfstandig werken tijdens de leerpleintijd evalueren we hoe het samenwerken en elkaar helpen is verlopen en of de leerdoelen bereikt zijn.

Groepen 5 t/m 8

De groepen 5 t/m 8 krijgen in hun eigen lokaal op groepsniveau interactieve instructie. Deze instructie wordt aangepast per niveaugroep. Er is een verkorte, basis- en verlengde instructie. Vervolgens wordt de nieuwe leerstof geoefend. De groepen 4 t/m 8 werken met een Snappet tablet. Snappet is een onafhankelijke organisatie, die eigen les- en leermateriaal maakt. De oefeningen van Snappet sluiten echter gewoon aan op de reeds aanwezige methodes op Kbs De Spoorzoeker. Zo kan een leerkracht gewoon blijven werken met de methodehandleiding en de digibord software. Wanneer een leerling een antwoord geeft op een opdracht, krijgt deze direct feedback. Het betekent ook dat de leerkracht de gemaakte opdrachten niet hoeft na te kijken, dat heeft de software al gedaan. De leerkracht kan live met de groep meekijken hoe de verwerkingsopdrachten worden gemaakt en direct ingrijpen wanneer dit nodig is.

De zaakvakken worden middels het organisatiemodel van VierKeerWijzer aangeboden. Bij dit model wordt uit gegaan van de meervoudige intelligentie bij kinderen. De kinderen leren zelfstandig vanuit hun eigen interesses en kwaliteiten te denken en werken. De leerkracht is de coach die de kinderen sturing geeft middels procesgerichte vragen.