Missie & visie

Toekomst maak je mét elkaar

Kbs De Spoorzoeker is de school:

  • die zich sterk maakt voor goed modern eigentijds onderwijs.
  • waar kinderen worden uitgedaagd en ondersteund om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten verder te ontwikkelen
  • waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen.
  • voor kinderen uit de buurt. Kinderen verbinden en maken de cohesie in de wijk sterker.
  • die ouders als partners tegemoet treedt . Ouders voelen zich gezien en gehoord. Ouders zijn partners zowel in de opvoeding als in het leren van hun kind(eren).
  • die samenwerkt met buurtorganisaties en participeert in buurtactiviteiten.

Visie op leren

Kbs De Spoorzoeker versterkt het zelfverantwoordelijk leren binnen een sterk pedagogisch klimaat. Kinderen krijgen een passend onderwijs arrangement dat ruimte biedt voor talent ontplooiing en zorgt voor een brede ontwikkeling. Een breder aanbod met buitenschoolse opvangorganisaties draagt hieraan bij. Kbs De Spoorzoeker anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen in haar onderwijs en investeert de komende jaren op het gebied van ICT, sociale media, wetenschap en techniek.

Visie op kwaliteitszorg

Kbs De Spoorzoeker werkt opbrengstgericht (Leren van Data) en maakt haar toegevoegde waarde (leerwinst) zichtbaar. Aanvullend daarop werkt de school met het INOS kwaliteitszorgsysteem, de KwaliteitWijzer, waarbij evaluatie van het primaire onderwijsleerproces centraal staat. Natuurlijk kijkt de school niet alleen intern óf zij de goede dingen doet en óf zij het op de goede manier doet. Tevredenheidonderzoeken bij o.a. ouders en leerlingen en de resultaten van Inspectieonderzoeken zorgen dat de zelfevaluatie compleet wordt. Zelfevaluatie moet leiden tot verbeterplannen om daarmee de kwaliteitscyclus rond te maken.

Visie op personeel & organisatie

Kbs De Spoorzoeker is er van overtuigd dat de mate van professionaliteit van haar medewerkers belangrijk is voor de ontwikkeling van de leerlingen. Daarom daagt zij al haar medewerkers uit om hun deskundigheid over het leren en onderwijzen van leerlingen verder uit te bouwen. Kbs De Spoorzoeker investeert actief in haar medewerkers en in een veilige leer- en werkomgeving. Zij maken namelijk het verschil!

Visie op bedrijfsvoering

Onderwijs en kwaliteit is waar het om gaat. De aandacht van leerkrachten en directie moet liggen bij het onderwijs. Op Kbs De Spoorzoeker wordt het team ondersteund door administratieve en facilitaire medewerkers. Goed onderwijs verzorgen wordt gemakkelijker als een schoolgebouw een prettige leer- en werkomgeving biedt.

Visie op communicatie

De kern van communicatie is interactie. Het effect van communicatie hangt niet af van een goed beleidsplan, maar van de mate van betrokkenheid en eigenaarschap die mensen bereid zijn te investeren. Communicatie moet op maat zijn. Dit betekent goede afstemming op de behoefte van de gesprekspartners. Goede communicatie is een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van alle doelstellingen. Kbs De Spoorzoeker investeert dan ook in ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Dit uiteraard altijd vanuit de dialoog.

Visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid

Kbs De Spoorzoeker geeft invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jaarlijks adopteert de school daarom minimaal één maatschappelijk project. Bij de keuze hiervan heeft de school een cyclus van 4 jaar gemaakt: natuur & milieu; gezondheid; cultuur en welzijn; ontwikkelingshulp. Kinderen leren zich in te zetten voor een ander.